List Of Members

THE MEMBERS OF VAGUS :-

 1. Dr. SankhaSubhra Das
 2. Dr. ManabendraRoy
 3. Dr. Vikram Singh Bhutoria
 4. Dr. Sumana Pal
 5. Dr. Kshaunish Das
 6. Dr. Rajinder Singh Gaheer
 7. Dr. Nibedita Roy Gaheer
 8. Dr. Rajarshi Roy
 9. Dr. Debarshi Roy
 10. Dr. Subhadip Pal
 11. Dr. Dipanjan Pal
 12. Dr. Saibal Roy Chowdhury
 13. Dr. Lokesh Pande
 14. Dr. Gaurab Maitra
 15. Dr. Ruma Bhattacharya
 16. Dr. Aditi Bhattacharya
 17. Dr. Saradi Banerjee
 18. Dr. Arindam Mukherjee
 19. Dr. Tapobrata Guha Roy
 20. Dr. Amit Shah
 21. Dr. Palas Bhattacharya
 22. Dr. Rajib De
 23. Dr. Manchamani Ghatak
 24. Dr. Pulak Koley
 25. Dr. Sandeep De
 26. Dr. Kaushik Datta
 27. Dr. RajibKundu
 28. Dr. Mansha Ojha Sharma
 29. Dr. Rajan Tandon
 30. Dr. Ranjan Basu
 31. Dr. Debashish Biswas
 32. Dr. Atideb Mitra
 33. Dr. Subhashish Goswami
 34. Dr. Sujata Datta
 35. Dr. Rina Saha
 36. Dr. Amitabha Basu
 37. Dr. Sarmistha Sarkar
 38. Dr. BishnupriyaBasu